ใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนผังงาน
 


รายงานข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA)
รายงานข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA)
ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
ด้วยภาษา HTML5&CSS3
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เรื่อง การเชื่อมโยง (บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา html5&CSS3

      บทเรียนออนไลนนี้ เป็นสื่อการสอนที่นำเสนอความรู้ และเนื้อหาบทเรียนที่เป็นพื้นฐาน
สำคัญของนักเรียนที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด
ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลและการค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา
อย่างไร้ขีดจำกัด          เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่ง
การเรียนรู้อันกว้างใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่อง
ข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนและทบทวน
เนื้อหาความรู้ได้ตลอดเวลา

อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


ผลงานนักเรียน
เรื่อง การใส่ไฟล์รูปภาพในเว็บเพจ

ใบความรู้

เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน
เรื่อง โครงสร้างผังงานแบบลำดับ

ตัวอย่างผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html
ผลงานนักเรียน
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 1/2566
การสร้างเว็บไซต์
อาชีพใหม่ใหม่ของคนไทย
ใน Generation Z


การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML&CSS5
วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ว20212 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น