รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

นายอิทธิวิธิ สินศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษส่วนที่ 1 คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1.ด้านการจัดการเรียนการสอน
 
    PLC Plan
    วิเคราะห์หลักสูตร
    แผนการจัดการเรียนรู้
        -บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
        -ใบงาน กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ระบบงานทำงานของคอมพิวเตอร์
        -ใบงาน กิจกรรมที่ 2 เรื่อง แยกหน่วยการทำงานของคอมพิวเตอร์
        - กิจกรรม Exti Ticket
    ผลงานนักเรียน
       - สรุปองค์ความรู้ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
    ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
    บทเรียนออนไลน์ www.kruitti.com

2.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
 
    จัดทำสารสนเทศผู้รียนรายวิชา
    รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
    ภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
    รายงานสรุปการประเมิน SDQ นักเรียนในที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.3/3
    รายงานกิจกรรมโฮมรูม
          -รายงานกิจกรรมโฮมรูมเดือนพฤษภาคม 2566
          -รายงานกิจกรรมโฮมรูมเดือนมิถุนายน 2566
          -รายงานกิจกรรมโฮมรูมเดือนกรกฏาคม 2566
          -รายงานกิจกรรมโฮมรูมเดือนสิงหาคม 2566
    กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
          -ผลงานนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์
    กิจกรรมบำเพ็ญและสาธารณะประโยชน์
   รายงานการจัดกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น กิจกรรมปลูกผักรักษ์โลก
    กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


3.ด้านการพัฒนาตนเอง
 
    เป็นวิทยาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site
    เข้ารับการอบรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
    เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์หลักสูตร
    เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
    เปิดชั้นเรียนกิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

ส่วนที่ 2 ประเด็นท้าทาย
 
  แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)(Performance Agreement)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566
  รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)(Performance Agreement)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566


 
รางวัลและความภาคภูมิใจ
 
    ได้รับรางวัลประเมินผลการสอนจากนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2565 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ได้อันดับที่ 3
    นายชาญชัญ ขันแข็ง นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 ได้รับรางรัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมแข่งขันการการสร้าง Home Page ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 


จัดทำโดย
นายอิทธิวิธิ สินศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ E-mail : ittiwiti@nwss.ac.th , Facebook Page : เพจครูอิทธิดอทคอม , Website : www.kruitti.com