ในการเริ่มศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย นักเรียนควรทำความเข้าใจ
ไปทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนนี้ อ่านข้อตกลง
ในการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คู่มือการใช้
งานบทเรียน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชา การเขียน-
โปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML และศึกษาบทเรียนตามลำดับ
โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning)

1. ในการศึกษาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning)
    เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://www.kruitti.com ให้นักเรียนคลิกที่เมนู บทเรียน

    

2. ให้นักเรียนคลิกที่เมนู ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

    

    เพื่อทำการลงทะเบียนในรายวิชาเรียน นักเรียนก็จะได้ชื่อผู้ใช้ (Username ) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ระบบไปทำแบบทดสอบได้
    
3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยคลิกที่เมนู แบบทดสอบก่อนเรียน

    
    แล้วทำการเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไว้

    

    เพื่อเข้าสู่ระบบทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย
ภาษา HTML เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

4. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนจำนวน 8 เรื่อง ตามลำดับต่อไปนี้
    1) การออกแบบเว็บไซต์
    2) ภาษา HTML
    3) การจัดรูปแบบเอกสาร
    4) การจัดรูปแบบตัวอักษร
    5) การใส่ไฟล์รูปภาพในเว็บเพจ
    6) การสร้างตาราง
    7) การเชื่อมโยง
    8) การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
   
    4.1 ก่อนศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแต่ละเรื่องให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน
ในเรื่องนั้นๆ
         โดยคลิกที่เมนู แบบทดสอบย่อย

    
         - เพื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ตอนต้น
        -  แบบทดสอบย่อยก่อนเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

    4.2 เมื่อทำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนเสร็จ ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจนจบบทเรียน
ในเรื่องย่อยนั้น
    4.3 เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะในแต่ละบทเรียน
โดยครูจะเป็นผู้แจกกระดาษแบบฝึกทักษะในเนื้อหาบทเรียนนั้น เสร็จแล้วให้นักเรียนส่ง
แบบฝึกทักษะตามเวลาที่ครูกำหนด
    4.4 เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกทักษะเสร็จแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกปฏิบัติ
โดยครูจะแจ้งโจทย์แบบฝึกปฏิบัติทางหน้าจอโปรเจ็คเตอร์หน้าห้องเรียนหรือนักเรียน
สามารถ คลิกที่เมนู แบบฝึกปฏิบัติ ในเรื่องนั้นๆ ของแต่ละบทเรียนบนบทเรียนออนไลน์
เพื่อดูโจทย์แบบฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
    4.5 เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้นักเรียนบันทึกไฟล์งานแบบฝึกปฏิบัติ
ลงแฟลชไดร์ เพื่อส่งครูผู้สอน    
    4.6 หลังจากทำแบบฝึกปฏิบัติเสร็จให้นักเรียน ทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียน
ของบทเรียนแต่ละเรื่อง เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ  
ทำการเข้าสู่ระบบทำแบบทดสอบย่อย เช่นเดียวกันกับ ข้อ 4.1
    4.7 ให้นักเรียนทำการศึกษาบทเรียนตามขั้นตอน ข้อ 4.1 ถึง ข้อ 4.6 ไปเรื่อยๆ
จนครบเนื้อหาทั้ง 8 เรื่อง

5. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบ 8 เรื่องแล้ว สุดท้ายให้นักเรียน ทำแบบทดสอบ
หลังเรียน
โดยคลิกที่เมนู

    

    เพื่อเข้าสู่ระบบทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 3 เพื่อทำข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เป็นข้อสอบแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
    สิ้นสุดขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning)


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา