หน้าหลัก
 ชื่อ-สกุล นายอิทธิวิธิ สินศิริ   

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสิ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ต.สิ อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ


ปริญญาตรี (วท.บ.) วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท (ศษ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับราชการ

เริ่มรับราชการครู    ปี พ.ศ. 2552  ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
                           ถึงปัจจุบัน      ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


 


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา