กลับหน้าหลัก
 
        ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
การเลือกซอฟแวร์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การใช้ซอฟแวร์และอุปกรณ์ดิจิตอล
มาช่วย ในการนำเสนองาน และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการ
ทำโครงงาน
        ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ลำดับการทำงาน
ออกแบบโปรแกรม และเลือกใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ สื่อสารข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย การสืบค้น การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต
        เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี และมีทักษะในการวิเคราะห์
ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรม
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

 


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา