กลับหน้าหลัก
 
     - เด็กชายจารุวัฒน์  มะพันธ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม  Webpage
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2555    

     -  นายอุทัย แทนไธสงค์ และนายจารุวัฒน์  มะพันธ์ ได้รับรางวัลชมเลย จากการแข่งขัน
Web Design Contest ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 
ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     -  นางสาวประภาศิริ  ชื่นอิสาและนางสาวหัทยา  ชาเนตร  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ม.4-6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63  ประจำปีการศึกษา 2556

     -  เด็กชายปฏิภาน  แดงศรีและคณะ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63  ประจำปีการศึกษา
2556

     - นายอุทัย แทนไธสงค์และนายจารุวัฒน์  มะพันธ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง เว็บเพจประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 
ประจำปีการศึกษา 2556

     - นายจารุวัฒน์  มะพันธ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 2  การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รอบคัดเลือก ประจำปี 2556  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น     

     - นางสาวหัทยา  ชาเนตร   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 1 การแข่งขัน
ตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  งานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ประจำปี 2556  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

     - นายจารุวัฒน์  มะพันธ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการเขียน
Home Page  ระดับชั้น ม.4-6  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจำปี 2557  รอบคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

     - นางสาวประภาศิริ  ชื่นอิสาและนางสาวหัทยา  ชาเนตร  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
(ชนะเลิศ)  กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557
รอบคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

     -  นายธวัชชัย  บุตรวงษ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการสร้าง
Webpage ประเภท  Text Editor  ระดับชั้น ม.4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 
รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

     - นายจารุวัฒน์  มะพันธ์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเขียน Home Page
ระดับชั้น ม.4-6  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ประจำปี 2557  ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

     - นายจารุวัฒน์  มะพันธ์  ได้รับรางวัล ชมเชย  กิจกรรมการเขียน Home Page ระดับชั้น
ม.4-6  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปี 2557  ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี


     - นายจารุวัฒน์ มะพันธ์และนายโชคชัย เพชรชู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับมััธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   - นายจารุวัฒน์  มะพันธ์  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรม  การสร้าง  Webpage
ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2558         -เด็กหญิงปวริศา บุตตะวงศ์และเด็กหญิงสุธิดา นาคมาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

     -เด็กชายธีระชัย สนตาเถรและเด็กชายวิทยา แสงหาชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
^^กลับด้านบน^^ 


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา