กลับหน้าหลัก
 

     - ครูได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การวิจัยการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

     - ครูได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้อง
ตามโครงสร้างหลักสูตร

     - ครูได้พัฒนาตนเอง สามารถนิเทศ แนะนำ เยี่ยมชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน

     - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2558 เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยคุรุสภา

     - ได้รับรางวัลเกียติบัตร เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น เนื่องในวันครู 16
มกราคม พ.ศ. 2559 โดยคุรุสภา

 

^^กลับด้านบน^^


 


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา