กลับหน้าหลัก
 1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องเรียนตรงเวลา
2. นักเรียนต้องส่งงานตรงตามเวลาที่ครูกำหนด
3. นักเรียนห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4. นักเรียนต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน
5. นักเรียนห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียน
6. นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยในขณะที่เรียนอยู่ในห้องเรียนและโรงเรียน
7. ให้นักเรียนสวมแมสตลอดเวลาขณะอยู่ในห้องเรียนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

7. นักเรียนต้อง Shut down เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
8. นักเรียนต้องรู้รักสามัคคี มีน้ำใจ และดูแลช่วยเหลือกันและกัน


 


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา