บทเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
การออกแบบเว็บไซต์
ภาษา html
การจัดรูปแบบเอกสาร
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
การสร้างตาราง
การเชื่อมโยงเว็บเพจ
การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมเพิ่มเติม
 

คำถามก่อนเรียน?
เรื่อง การใส่ไฟล์รูปภาพในเว็บเพจ

 
เกมตอบคำถาม
เรื่ือง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา html5&CSS3     บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายนี้ ครูผู้สอนได้อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
การจัดรูปแบบเอกสาร การจัดรูปแบบตัวอักษร การใส่รูปภาพในเว็บเพจ การสร้างตาราง
การเชื่อมโยงและการใส่ไฟล์มัลติมีเดีย ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตร
พร้อมตัวอย่าง แบบฝึกทักษะ และแบบฝึกปฏิบัติ โดยอธิบายเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและ
ทำตามได้ทันที
     ครูผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning) นี้ จะเป็น
สื่อประกอบการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและบุคคลสนใจทั่วไป
เป็นอย่างดีและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลไปในระดับสากล


  

 ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย


 แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
 เฉลยแบบฝึกทักษะ
คะแนนแบบฝึกทักษะ


 แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
คะแนนแบบฝึกปฏิบัต