ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
การออกแบบเว็บไซต์
ภาษา html
การจัดรูปแบบเอกสาร
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
การสร้างตาราง
การเชื่อมโยงเว็บเพจ
การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
แบบทดสอบหลังเรียน  สาระสำคัญ

          การจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร จะกล่าวถึงเรื่องกำหนดรูปแบบตัวอักษร, การกำหนดลักษณะของแบบอักษร,
การกำหนดขนาดตัวอักษร,การใช้อักขระพิเศษ, และการกำหนดสี  ผลการเรียนรู้

1. อธิบายถึงคำสั่งในการจัดรูปแบบตัวอักษร เช่น การกำหนดตัวอักษร,ลักษณะตัวอักษร,ขนาดตัวอักษร,
และสีตัวอักษร
2. อธิบายรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษรได้
3. สามารถแทรกตัวอักษรอักขระพิเศษลงในเอกสารได้
4. สามารถจัดรูปแบบให้กับเอกสารให้ตรงตามที่ต้องการได้1.  คำสั่งในการจัดรูแบบตัวอักษร

             การจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรในที่นี้จะกล่าวเรื่อง การกำหนดแบบตัวอักษร, การกำหนดลักษณะ
ของแบบตัวอักษร, การกำหนดขนาดตัวอักษร,การใช้อักขระพิเศษ,และการกำหนดสี ซึ่งมีแท็กคำสั่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

<font face>   กำหนดแบบตัวอักษร (Font Type)
<b> กำหนดตัวอักษรหนา (bold)
<i>   กำหนดอักษรตัวเอน (Italic)
<u>    กำหนดขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline)
<tt> กำหนดตัวอักษรพิมพ์ดีด (Typewriter)
<s> กำหนดขีดเส้นพาดทับกลางตัวอักษร (strikethrough)
<sub>    กำหนดลักษณะของตัวห้อย (subscript)
<sup>  กำหนดลักษณะตัวยก (superscript)
<big>  กำหนดลักษณะอักษรตัวโต (Big)
<small>  กำหนดลักษณะของอักษรตัวเล็ก (Small)
<em> กำหนดให้เป็นการเน้นข้อความ  (Empphasized text)
<strong>  การกำหนดให้ข้อความข้อความนั้นสำคัญ (lmportant text>
<mark>  การกำหนดให้เน้นข้อความด้วยแถบสี (Highlighted text)
<q> การกำหนดแสดงข้อความในเครื่องหมายคำพูด (Quotatation)
<del> การกำหนดลักษณะการขีดฆ่าข้อความ
<ins> กำหนดลักษณะการแทรกข้อความ
<font size> กำหนดขนาดตัวอักษร(Font Size)
<basefont size> กำหนดขนาดพื้นฐานของตัวอักษร (Base Font)
<body bgcolor> กำหนดสีพื้นของเอกสาร
<body text>  กำหนดตัวอักษรทั้งเอกสาร

        1.1 การกำหนดแบบตัวอักษร (Font Type)

              เป็นการกำหนดการแสดงรูปแบบตัวอักษรบนจอภาพ ให้แตกต่างไปจากแบบตัวอักษรที่ตั้งเป็นค่าปกติ
ของโปรมแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้มีความหลากหลายของรูปแบบตัวอักษรมากกว่า 1 รูปแบบ บนจอภาพ
ของเว็บเบราว์เซอร์ แบบตัวอักษรหรือที่เรียกว่า ฟอนต์(Font) นั้นควรกำหนดมาจากฟอนต์ที่ถูกติดตั้งมากับ
ระบบปฏิบัติการและหากเป็นอักษรภาษาไทย ก็ควรที่จะเลือกฟอนต์ที่ลงท้ายด้วย UPC หรือ New ตัวอย่างแบบอักษร
เช่น AngsanaUPC, Arial Black, Bookman Old Style, Comic Sans MS, Cordia New เป็นต้น

             รูปแบบกำหนดแบบตัวอักษร

<font face ="ชื่อฟอนต"> ข้อความ… </font>


แต่ถ้าต้องการระบุมากกว่า 1 ชื่อฟอนต์ ให้กำหนดรูปแบบเป็น


<font face ="ชื่อฟอนต์1","ชื่อฟอนต์2",…> ข้อความ…</font>

             ซึ่งหมายถึงว่าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ไม่มีชื่อฟอนต์ 1 ก็จะนำชื่อฟอนต์ 2 และชื่อฟอนต์ที่กำหนดต่อมา
ใช้ตามลำดับตัวอย่างการกำหนดแบบตัวอักษร


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> font face </title >
</head>
<body>

<font face ="Angsana New"> ตัวอักษรแบบ Angsana New </font><br>
<font face ="Tahoma"> ตัวอักษรแบบ Tahoma </font><br>
<font face ="Comic Sans MS"> ตัวอักษรแบบ Comic Sans  MS </font><br>
<font face ="Cordia UPC"> ตัวอักษรแบบ Cordia UPC  </font><br>

</body>
</html>


ผลที่ได้บนเว็บเบราว์เซอร์