ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
การออกแบบเว็บไซต์
ภาษา html
การจัดรูปแบบเอกสาร
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
การสร้างตาราง
การเชื่อมโยงเว็บเพจ
การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
แบบทดสอบหลังเรียน


สาระสำคัญ

        การเชื่อมโยงเว็บเพจ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า การลิงค์ (Link) นั้น จะเป็นการกำหนดหัวข้อหรือรูปภาพที่เราเลือก
เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อความอื่นๆ ซึ่งเนื้อความนั้นอาจจะอยู่ในเว็บเพจเดียวกัน หรือคนละเว็บเพจหรือคนละเว็บไซต์
ก็ได้ การเชื่อมโยงเว็บเพจนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้ติดตามดูข้อมูลในเว็บเพจของเราได้ อย่างสะดวกและต่อเนื่อง


ผลการเรียนรู้

        1. บอกความหมายของการเชื่อมโยงเว็บเพจและประโยชน์ที่ได้จากการเชื่อมโยงได้
        2. อธิบายส่วนประกอบของการเชื่อมโยงได้
        3. อธิบายถึงจุดเชื่อมโยงชนิดต่างๆได้
        4. อธิบายถึงลักษณะการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งต่างๆ ได้
        5. สามารถกำหนดสีให้กับจุดเชื่อมโยง
        6. สามารถสร้างการเชื่อมโยงในเว็บเพจได้ตามที่ต้องการ


1. การเชื่อมโยงเว็บเพจ
    หลังจากที่เราจัดเว็บไซต์และทำการสร้างเว็บเพจขึ้นหลายๆ เว็บเพจแล้ว เราจึงควรที่จะทำการเชื่อมโยงเว็บเพจ
เหล่านั้นเข้าด้วยกัน  เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจของเราได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง ซึ่งการเชื่อมโยง
เว็บเพจหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า การลิงค์ (Link) นั้นจะเป็นการกำหนดส่วนของข้อความหรือรูปภาพที่เราเลือกเพื่อเชื่อมโยง
ไปยังเนื่อความอื่นๆ ซึ่งเนื้อความนั้นอาจจะอยู่ในเว็บเพจเดียวกัน หรือคนละเว็บเพจ หรือคนละเว็บไซต์ได้

2. ส่วนประกอบของการเชื่อมโยง
    การเชื่อมโยงนั้น จะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ
    1) จุดเชื่อมโยง (Link)
        เป็นส่วนของเอกสารที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่น ซึ่งส่วนของเอกสารที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมโยงนี้
อาจเป็นข้อความหรือรูปภาพก็ได้

    2) เป้าหมาย (Target)
         เป็นส่วนที่เรากำหนดให้มีการเชื่อมโยงไปถึงเมื่อมีการคลิกที่จุดเชื่อมโยงนั้น ซึ่งเป้าหมายนี้อาจอยู่ในเว็บเพจ
เดียวกัน, คนละเว็บ, หรือเป็นเนื่องให้บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตก็ได้

3. การสร้างจุดเเชื่อมโยง
    เราสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงได้ 2 แบบด้วยกัน ซึ่งการสร้างจุดเชื่อมโยงนี้จะกระทำได้โดยการใส่จุดเชื่อมนั้น ซึ่งอาจเป็นข้อความหรือรูปภาพไว้ระหว่างแท็ก <a>….</a> (เรียกว่า Anchor Tag อ่านว่า แองเคอร์)

    3.1 การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับข้อความ (Text Link)
          เป็นการกำหนดให้ข้อความใดๆ ในเอกสารเป็นจุดเชื่องโยง ซึ่งจุดเชื่อมโยง ซึ่งจุดเชื่อมโยงที่ได้นี้เรียกว่า
Hypertext link

รูปแบบ

<a href=URL> ข้อความจุดเชื่อมโยง </a>


โดยที่
            href   หมายถึง Hypertext  Reference เป็นการบอกให้รู้ว่าข้อความนี้มีการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่ง URL
ที่กำหนด

            URL หมายถึง Unifrom Resource Location  เป็นการระบุตำแหน่งของเป้าหมาย ที่จะเชื่อมไปถึง
ซึ่งการระบุ URL นี้ จะกระทำได้ 2 แบบด้วยกัน คือ

- Absoiute URL เป็นการระบุตำแหน่ง URL แบบสมบูรณ์
                           ในรูปแบบ โพรโทคอล://ชื่อโฮส.โดเมน/ชื่อไฟล์
                           มักใช้เมื่อเป้าหมายอยู่ในเว็บไซต์อื่น เช่น  href="http://www.nwss.ac.th"

- Relation URL เป็นการระบุตำแหน่งของไฟล์เอกสารโดยอ้างอิงจากเอกสารที่กำลังใช้งานอยู่ จะใช้ในกรณีที่เชื่อมโยง
ไปยังเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน เช่น href="testing/index.html"