บทเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
การออกแบบเว็บไซต์
ภาษา html
การจัดรูปแบบเอกสาร
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
การสร้างตาราง
การเชื่อมโยงเว็บเพจ
การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 1 เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 2 เรื่อง ภาษา html
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 3 เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 4 เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 5 เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 6 เรื่อง การสร้างตาราง
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 7 เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 8 เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย


 ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย


 แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
 เฉลยแบบฝึกทักษะ
คะแนนแบบฝึกทักษะ


 แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
คะแนนแบบฝึกปฏิบัต