บทเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
การออกแบบเว็บไซต์
ภาษา html
การจัดรูปแบบเอกสาร
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
การสร้างตาราง
การเชื่อมโยงเว็บเพจ
การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
แบบทดสอบหลังเรียน

 

 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน-หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์ จำนวน 10 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา HTML จำนวน 10 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร จำนวน 10 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร จำนวน 10 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่ไฟล์รูปภาพในเว็บเพจ จำนวน 10 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง จำนวน 10 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ จำนวน 10 ข้อ
เฉลยแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน-หลังเรียน ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย จำนวน 10 ข้อ


 ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
ใบสรุปความรู้ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย


 แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
 เฉลยแบบฝึกทักษะ
คะแนนแบบฝึกทักษะ


 แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 1
เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 2
เรื่อง ภาษา html
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 3
เรื่อง การจัดรูปแบบเอกสาร
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 4
เรื่อง การจัดรูปแบบตัวอักษร
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 5
เรื่อง การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 6
เรื่อง การสร้างตาราง
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 8
เรื่อง การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
คะแนนแบบฝึกปฏิบัต