กลับหน้าหลัก
 

      - ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบคู่ขนานโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง พฤศจิกายน 2552 ถึง มีนาคม 2553
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      - ได้ผ่านการอบรมเครือข่ายการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2553 (หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น) ระหว่าง 24 –25
สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

      - ได้ผ่านการอบรม “โครงการปฏิบัติการผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ทางไกล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-5 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2554

     - ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-22
เดือน มกราคม พุทธศักราช 2555 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร

     - ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

      - ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - ศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     - ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมวีวิช
ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


     - ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การคัดกรองเด็กและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

     - ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ไอเลิฟ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนงานทะเบียนและวัดผล” โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมไอเลิฟ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ม
ีหรือ เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7
มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

      - ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงระบบเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์”
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

      -ได้เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
ประจำปี 2559 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การจัดการกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมพริ้นพาเลซ มหนาค กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

     - ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนงานทะเบียนวัดผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
23-24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี
ขอนแก่น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - เข้าร่วมโครงการสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2559
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

     - ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2559 อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น


     - ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 9
ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลจอมณี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

     - ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2559
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

     - ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย
ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


^^กลับด้านบน^^


 


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา