กลับหน้าหลัก
 1. บอกความหมายของอินเทอร์เน็ตและส่วนประกอบที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้
2. อธิบายถึงหลักการและขั้นตอนในการออกแบบเว็บไซต์ได้
3. อธิบายถึงขั้นตอนวิธีการสร้างเอกสารภาษา HTML ได้
4. อธิบายการใช้แท็กคำสั่งในการจัดเอกสารและจัดรูปแบบเอกสารเว็บเพจ
ในรูปแบบต่างๆ ได้
5. อธิบายถึงคำสั่งในการจัดรูปแบบตัวอักษรและสามารถจัดรูปแบบตัวอักษรให้กับ
เว็บเพจได้
6. อธิบายถึงคำสั่งที่ใช้ในการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจและสามารถใส่รูปภาพ
ลงในเว็บเพจได้
7. อธิบายรูปแบบคำสั่งในการสร้างตารางและสามารถสร้างตารางในเว็บเพจได้
8. อธิบายถึงลักษณะการเชื่อมโยงเว็บเพจและสามารถสร้างการเชื่อมโยง
ไปยังตำแหน่งต่างๆ ได้
9. อธิบายรูปแบบคำสั่งการใส่ไฟล์มัลติมีเดียและสามารถใส่ไฟล์มัลติมีเดียลงในเว็บเพจได้ 


อบจ.ขอนแก่น
สำนักการศึกษาฯ
อบจ.ขอนแก่น
กองการเจ้าหน้าที่
อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์


  คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
หลัก 6P เพื่อการทำงาน
ให้สำเร็จ

กระทรวงมหาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา