เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง           บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5&CSS3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน        นายอิทธิวิธิ สินศิริ
                      ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ศึกษา         พุทธศักราช 2563

บทคัดย่อ
                   
          บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีวัตถุประสงค์ 
(1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5&CSS3 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
(3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3
 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 31 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้  คือ  (1)  บทเรียนสื่อประสม เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์
ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสื่อประสม  
เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t-test)  

           ผลการศึกษา

           1.  บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.23/87.85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML5&CSS3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับมาก


     

พัฒนาบทเรียนโดย
คุณครูอิทธิวิธิ  สินศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น www.kruitti.com