ลำดับที่ ผลงานนักเรียน เรื่อง การใส่ไฟล์รูปภาพในเว็บเพจ
1. นายทิเบต รัตนเพชร นางสาวปาณิสรา เหล่าก้อนคำ ชมเว็บเพจ
2. นายณัฐวุฒิ บุดดาน้อย นางสาววรัญญา เตินเตียน ชมเว็บเพจ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ดวงประภา นางสาวสุกัญญา ขวาโตสุม ชมเว็บเพจ
4. นายพัฒนพงษ์ เถาคำแก้ว นายกฤษณะ สุระศักดิ์ ชมเว็บเพจ
5. นางสาวทอฝัน บุปผาชื่น นางสาววรัญญา สามงามพุ่ม ชมเว็บเพจ
6. นางสาววรางคนา คำภิลัง นางสาวนิศาชล ศรีพิทักษ์ ชมเว็บเพจ
7. นางสาวอาภัสรา พลภักดี ชมเว็บเพจ
8. นายกิตติชัย โคตรท่าค้อ ชมเว็บเพจ