ผลงานนักเรียน การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html ประจำปีการศึกษา 2563
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ผลงาน
1 นางสาวรัตนาภณ์ สุวรรณเพ็ง คลิกดูผลงานนักเรียน
2 นางสาวนฤมล แสนทำพล คลิกดูผลงานนักเรียน
3 นางสาวนันท์นภัส วังพุธทรง คลิกดูผลงานนักเรียน
4 นางสาวเนาวรัตน์ คนกลาง คลิกดูผลงานนักเรียน
5 เด็กหญิงนันท์นพิน ลีทะหาร นางสาววรัชญา เเก้วสาระภูมิ คลิกดูผลงานนักเรียน
6 นายพันธกานต์ ใยแก้ว และ นางสาวโสภิดา คำระกาย คลิกดูผลงานนักเรียน
7 นาย ณภัทร์ เเก้ววิเศษโฮง คลิกดูผลงานนักเรียน