แบบฝึกทักษะ การเขียนผังงาน

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1 เรื่อง ผังงานและประเภทของผังงาน
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 2 เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 3 เรื่อง รูปแบบโครงสร้างของผังงาน
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 4 เรื่อง เขียนผังงานด้วยเว็บไซต์ draw.io
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 5 เรื่อง การเขียนผังงานโครงสร้างแบบลำดับ
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 6 เรื่อง การเขียนผังงานโครงสร้างแบบทางเลือก
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 7 เรื่อง การเขียนผังงานโครงสร้างแบบทำซ้ำ คำสั่ง while
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 8 เรื่อง การเขียนผังงานโครงสร้างแบบทำซ้ำ คำสั่ง do-while
แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 9 เรื่อง การเขียนผังงานโครงสร้างแบบทำซ้ำ คำสั่ง for

     

พัฒนาบทเรียนโดย
คุณครูอิทธิวิธิ  สินศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น www.kruitti.com