แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 9 เรื่อง การเขียนผังงานโครงสร้างแบบทำซ้ำ คำสั่ง for

     

พัฒนาบทเรียนโดย
คุณครูอิทธิวิธิ  สินศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น www.kruitti.com