Home   เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ติดต่อทางE-mail
 

 

                อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data scientists เป็นอาชีพที่อาศัยทักษะการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์  โดยผ่านกระบวนการเก็บและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่โดยการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์  เมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้ว จึงนำสิ่งเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้า บริการ รวมทั้งทำนายผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต                  เมื่อการทำงานหลัก ๆ ต้องอยู่กับข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือที่ใคร ๆ ทุกวันนี้เรียกกันว่า Big Data ทำให้สิ่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพึงมี นอกจากการค้นคว้า คิดวิเคราะห์แล้ว การตั้งคำถามให้ตรงจุด รู้จักเลือกสรรวัตถุดิบหลักอย่างข้อมูลจำนวนมากมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แล้วจึงดำเนินการวิเคราะห์หาคำตอบเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
          นักวิทยาศาตร์ข้อมูล (Data Scientist)  อาชีพมาแรงแห่งยุคที่ตลาดทั่วโลกต้องการ ซึ่งมีหน้าที่ทำงานวิเคราะห์ Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สร้างสรรค์โปรโมชัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้
ก็ต้องผ่านขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน ทดลอง และหาผลลัพธ์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อน การหาแนวโน้ม และการอนุมาน การค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญให้บริษัทตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่าง
ชาญฉลาด

จัดทำโดย
ด.ช.จักรรินทร์ โหรี
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด