Home   เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ติดต่อทางE-mail
 

 

 

                  ปัจจุบันนี้ AI ถือเป็นเทคโนโลยที่เข้ามามีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ การเงิน สุขภาพ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมในยุคนี้ ส่งผลให้บุคคลที่นำ ปัญญาประดิษฐ์ นี้มาพัฒนาองค์กรอย่าง AI Engineer กลายเป็นตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการของหลายบริษัทและตลาดแรงงาน                AI Engineer คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ หน้าที่หลัก ๆ คือการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้ พัฒนา และสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่นำข้อมูลใหม่ๆมาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบัน

           หากใครที่สนใจอยากสมัครตำแหน่งนี้ วุฒิที่ควรมี คือ ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล เพราะความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการทำงาน


          นอกจากนี้หากเรียนรู้ด้าน Machine Learning, Deep Learning หรือ Data Science จะช่วยทำให้เรามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เราได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งที่มาสมัครงานคนอื่น
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรม
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- ผู้จัดการซอฟต์แวร์
- เจ้าของบริษัท ผู้ประกอบการอิสระ

จัดทำโดย
ด.ช.จักรรินทร์ โหรี
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด