Home   เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ติดต่อทางE-mail
 

 

          Esports เป็นหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งที่ได้รับความนิยมในระดับโลก และกำลังเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในสังคมไทย โดย Krungthai COMPASS ประเมินตลาด Esports ไทยใน
ปี 2570 ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 108,000 ล้านบาท หรือเติบโตราว 3 เท่าจากปัจจุบัน และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต              ปัจจัยในการขยายตัวของ ผู้ประกอบการด้าน E-Sports
          1) การเติบโตของจำนวนผู้เล่น และผู้ชม Esports ในไทย
          2) การพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีซึ่งช่วยหนุนให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมของผู้เล่นมีความแปลกใหม่และตรงตามความต้องการของผู้เล่นมากยิ่งขึ้น
          3) จำนวนแรงงานทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม และ Esports ที่มีมากขึ้นในระดับช้ันอุดมศึกษา
          4) การสนับสนุนของรฐับาลไทย อาทิการให้เงินทุนต้ังต้น เป็นต้น
           ทุกวันนี้เกมสามารถสร้างรายได้จนถึงขั้นกลายเป็นอาชีพได้ โดยการเติบโตของ
E-sports ยังสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมเกม ซึ่งกีฬา E-Sport ครอบคลุมไปถึงไปหลายส่วนงาน ได้แก่ นักพากย์เกม (Game Caster) หรือผู้บรรยายการแข่งขัน ทีมงานถ่ายทอดสด (Live Streaming) เจ้าของสถานที่ใช้จัดการแข่งขัน นักออกแบบเกม ผู้ดูแลเกม (Game Master) ผู้จัดการทีม โค้ช นักวิเคราะห์ เป็นต้น เมื่อ E-Sport ได้ถูกบรรจุให้เป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงทำให้หลายมหาวิทยาลัยของไทยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ E-Sport เช่น มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดทำโดย
ด.ช.จักรรินทร์ โหรี
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด